Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 14-8-2019.

Algemene Voorwaarden Bolster, Pater de smetlaan 7 9200 Dendermonde. ingeschreven bij de KBO onder nummer: 0691819143

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Bolster en de klant.

Product/dienst:
Alle diensten of producten die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de klant en Bolster.

Klant:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen of gebruik gemaakt van onze dienstverlening.

 

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat u als klant een traject vastlegt bij Bolster.

 

Beëindiging / wijziging overeenkomst

In geval van overmacht, dubbel boeking of andere kan Bolster uw afspraak verplaatsen of annuleren. U hebt hierbij geen recht op een tegemoetkoming. Bolster zal u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de klant zijn afspraak wenst te verplaatsen of annuleren dient hij dit minimum 24u op voorhand te verwittigen, indien dit minder dan 24u voor de afspraak gebeurt zal Bolster hiervoor een coachingsessie aanrekenen.

Trajecten die eenzijdig beëindigd worden, worden niet terugbetaald.

 

Uitvoering overeenkomst

Bolster zal de dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Iedere afspraak wordt gezien als een aparte overeenkomst en kan in fases uitgevoerd worden. Dit wil zeggen dat Bolster niet verplicht is om een volgende afspraak in te plannen of uit te voeren zolang de vorige sessie niet betaald is door de klant.

De klant verstrekt tijdig alle gegevens of instructies aan Bolster. hierbij is de klant verplicht om de juiste en volledige informatie te verstekken.

 

Prijzen

De prijzen zijn inclusief van btw en inclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 

Prijswijziging

Indien Bolster met de klant bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Bolster gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de klant de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden.

De klant heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd.

 

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Bolster aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de sessie, tenzij anders is overeengekomen.

Betalingen van een traject dienen volledig te gebeuren binnen de eerste 3 maanden van het overeengekomen traject, tenzij anders overeengekomen.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, op een door Bolster aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. 

 

Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Bolster. Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Bolster in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Bolster totdat de klant hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

 

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Bolster of de klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Onder overmacht vallen volgende zaken: ziekte, verkeershinder, ongevallen en weershinder zoals sneeuw. De patiënt wordt eraan gehouden om Bolster zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.

 

Aansprakelijkheid

Bolster  is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Bolster.

Bolster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

Bolster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Bolster is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bolster kenbaar behoorde te zijn.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Bolster voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

 

Intellectuele eigendom

Bolster behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

Privacy

De gegevens en informatie die de patiënt aan Bolster verstrekt, zal Bolster zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Dit gebeurt volgens de wetgeving van GDPR. 

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bolster partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.